Seniorenvereniging Beek en Donk

Algemeen.
Onze afdeling telt ongeveer 700 leden en is aangesloten bij KBO-Brabant.
KBO staat voor: Katholieke Bond van Ouderen
Er zijn bij KBO-Brabant 312 afdelingen, die in totaal 130.000 leden hebben.
Doelstelling.
In de statuten van onze vereniging is de doelstelling als volgt geformuleerd:
“Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord”.
De vereniging tracht aan haar doelstelling te voldoen door veel activiteiten/adviezen en ondersteuning aan te bieden.
Het bestuur vindt het belangrijk dat haar leden goed worden geïnformeerd over alle maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee zij worden geconfronteerd in de huidige samenleving.
Onze leden ontvangen advies en/of hulp bij het aanvragen van sociale voorzieningen en zij kunnen een beroep doen op de door KBO-Brabant opgeleide ouderenadviseurs die hen persoonlijk kunnen helpen. Verder kan er, indien nodig, een beroep worden gedaan op de belastingadviseurs die behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte.
Kortingen
KBO-Brabant heeft een eigen ziektekostenverzekering: Achmea / Zilveren Kruis.
Hierdoor kunnen onze leden een korting krijgen van 5 %. Op jaarbasis kan deze oplopen tot meer dan € 55.- per lid.
Periodieken
Maandelijks ontvangen de leden:
*  `t Bedonkske, het eigen nieuwsblad, waarin informatie gegeven wordt over alle activiteiten die aan de orde zijn.
*   KBO-ONS, het ledenblad van KBO Brabant.
Aanmelding nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of op deze website via een inschrijfformulier dat verstuurd wordt naar het secretariaat.
Contributie en lidmaatschap
De contributie bedraagt € 21,75 per jaar per persoon. Na 1 juli is de contributie € 10,85 per half jaar. De contributie wordt jaarlijks aangepast met een index percentage.
Zo spoedig als mogelijk nadat het aanmeldingsformulier is ingevuld, wordt u nader geïnformeerd door Mevrouw Francien Vereijken en daarna wordt het in onze ledenadministratie verwerkt. De ledenadministratie zorgt dat u de ledenpas zo spoedig mogelijk krijgt.
Als er een machtiging is afgegeven, wordt de contributie jaarlijks van uw rekening afgeschreven. Zo niet, dan dient u dit over te maken op bankrekening 
IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO Beek en Donk.
Opzegging lidmaatschap vóór 1 december 2021 bij het secretariaat.