Seniorenvereniging Beek en Donk

Algemeen.

Onze afdeling telt ongeveer 700 leden en is aangesloten bij KBO-Brabant.

Er zijn bij KBO-Brabant 312 afdelingen, die in totaal 130.000 leden hebben.

Doelstelling.

In de statuten van onze vereniging is de doelstelling als volgt geformuleerd:

“Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord”.

De vereniging tracht aan haar doelstelling te voldoen door veel activiteiten en ondersteuning aan te bieden.

Het bestuur vindt het belangrijk dat haar leden goed worden geïnformeerd over alle maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee zij worden geconfronteerd in de huidige samenleving. Zij organiseert daarvoor o.a. thema-avonden en een tweemaandelijkse inloop waar alle 50-plussers van Beek en Donk welkom zijn voor hulp bij (digitale) vragen.

Kortingen

Zorgverzekering VGZ  en CZ exclusief voor leden

Als lid van onze vereniging krijgt u korting als u een zorgverzekering bij VGZ heeft afgesloten. Net zoals via VGZ, is bij een via KBO-Brabant afgesloten aanvullende zorgverzekering bij CZ het contributiebedrag van KBO-Brabant/Afdeling terug te vragen, tot een maximum van 25 euro. Zie daarvoor: www.kbobrabant.nl/onsvoordeel.

Maandelijks ontvangen de leden:

*  `t Bedonkske, het eigen nieuwsblad, waarin informatie gegeven wordt over alle activiteiten die aan de orde zijn.

*   KBO-ONS, het ledenblad van KBO Brabant.

Aanmelding nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of op deze website via een inschrijfformulier dat verstuurd wordt naar het secretariaat.

Contributie en lidmaatschap

De contributie bedraagt € 21,75 per jaar per persoon. Na 1 juli is de contributie € 10,85 per half jaar. De contributie wordt jaarlijks aangepast met een index percentage.

Zo spoedig als mogelijk nadat het aanmeldingsformulier is ingevuld, wordt u nader geïnformeerd door Mevrouw Francien Vereijken en daarna wordt het in onze ledenadministratie verwerkt. De ledenadministratie zorgt dat u de ledenpas zo spoedig mogelijk krijgt.

Als er een machtiging is afgegeven, wordt de contributie jaarlijks van uw rekening afgeschreven. Zo niet, dan dient u dit over te maken op bankrekening 

IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v. KBO Beek en Donk.

Opzegging lidmaatschap vóór 1 december bij het secretariaat.