Protocol privacywetgeving AVG Seniorenvereniging Beek en Donk

Alle bestuursleden zijn, volgens de richtlijnen in de privacywetgeving, hoofdelijk aansprakelijk voor het juiste beheer van de privacy. Dit ligt vast in de privacy protocol afdelingen zoals gepubliceerd op onze website.

Binnen het bestuur hebben de voorzitter Mariette Frijters, secretaris Francien Vereijken en penningmeester Francien Spit rechten op het gebruik van LEAWEB, de ledenadministratie. Deze wordt door KBO Brabant beheerd en beveiligd.

Buiten het bestuur zijn 2 personen werkzaam om de ledenadministratie bij te houden. Zij zijn op de hoogte van de nieuwe wetgeving en hebben zich hieraan ook geconformeerd.

De website wordt onderhouden door webmaster Peter Vogels die ook deel uitmaakt van het bestuur en daarom is hier geen aparte overeenkomst nodig.

Fotomateriaal wordt beheerd door  Peter Vogels t.b.v. website en Francien Vereijken t.b.v. het secretariaat. Vanaf de intrede van de AVG op 1 mei 2018, worden alle nieuw verkregen foto’s beoordeeld op de privacywetgeving d.w.z. bij het maken van foto’s of vragen aan derden, wordt nadrukkelijk om toestemming vooraf gevraagd.

Binnen de Seniorenvereniging Beek en Donk werken we met lokale pc ’s die door de gebruikers afzonderlijk beveiligd zijn tegen virussen en malware.  Het betreft voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster. Het materiaal van de Seniorenvereniging Beek en Donk zoals rapporten uit Leaweb, financieel  pakket, foto’s, powerpoint presentaties etc. wordt door betrokkenen goed afzonderlijk opgeslagen op hun pc ‘s. Hiervan moet regelmatig een back-up gemaakt worden. Ook dient het besturingssysteem up-to-date te zijn. Momenteel is dit Windows 11.

 

Beek en Donk 3 september 2018

 

Wijziging per 1 augustus

Per 1 augustus heeft ook Peter Vogels rechten gekregen voor het gebruik van LEAWEB dit ter technische ondersteuning van het pakket. 

Beek en Donk 1 augustus 2019

 

Wijziging per 1 januari 2020

De ledenadministratie werd bijgehouden door 2 personen buiten het bestuur. Deze zijn ermee gestopt en er is een nieuwe persoon toegevoegd die deze taak nu uitvoert.

Beek en Donk 1 Januari 2020

Wijziging per 28 mei 2024

Alle benamingen KBO veranderd in Seniorenvereniging Beek en Donk

Beek en Donk 28 mei 2024

 

 

 

Privacyverklaring uitgebreid

KBO Beek en Donk handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • leden, deelnemers en donateurs van de Afdeling
 • vrijwilligers die niet reeds als lid geregistreerd zijn
 • relaties die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als u een relatie met onze Afdeling wilt, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, als deelnemer of als relatie en er zorg voor dragen dat u optimaal van de faciliteiten van de KBO gebruik kunt maken. De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur van de Afdeling in een geautomatiseerd ledenadministratiesysteem verwerkt.

Indien u gebruik maakt van onze website dan is het goed om te weten dat wij niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Welke gegevens worden er van mij opgeslagen?

Om een goede en betrouwbare ledenadministratie te voeren moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is een beperkt aantal gegevens van u nodig, die wel verplicht zijn. Daarnaast kunnen er nog een aantal andere, additionele, gegevens worden gevraagd of worden toegevoegd aan de administratie. De ledenadministrateur verwerkt alleen gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt aan de Afdeling, KBO-Brabant of de Kring. De volgende verplichte en additionele gegevens worden vastgelegd.

Verplichte gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om een correcte ledenadministratie te kunnen voeren. Het gaat hier om:

 • achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats
 • de Afdeling voegt daar nog aan toe: Naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap, de ingangsdatum van het lidmaatschap, het rayon waarbinnen uw adres valt en de rayonbezorger
 • bij de beëindiging van het lidmaatschap: datum einde lidmaatschap en de reden van beëindiging

Additionele gegevens zijn van belang zijn om op een goede wijze met u te communiceren of houden verband met activiteiten waaraan u deelneemt of functies die u in de organisatie vervult. Het gaat om de volgende additionele gegevens:

 • gegevens om op een goede en correcte manier met u te communiceren en u te informeren; voornaam, aanspreektitel, vaste telefoon, mobiele telefoon, emailadres
 • gegevens om de financiële afwikkeling van uw lidmaatschap te bevorderen; IBAN-nummer, BIC-code, machtiging voor incasso
 • gegevens als u een functie binnen de organisatie vervult; deze gegevens worden in een werkgroep vastgelegd. Uw gegevens worden gekoppeld aan deze werkgroep. De naam van de functie en de datum ingang van deze functie worden vastgelegd. Bij beëindiging van de functie wordt de einddatum toegevoegd
 • gegevens als u deelneemt aan een activiteit: uw gegevens worden gekoppeld aan een activiteit. Heeft u een taak binnen deze activiteit, bijvoorbeeld chauffeur, dan kan dat worden vastgelegd. Zijn er aan een activiteit kosten verbonden dan wordt vastgelegd hoe de betaling geregeld gaat worden
 • gegevens over uw gastlidmaatschap; als u al lid bent bij een KBO-Afdeling kunt u ook nog gastlid worden bij andere Afdelingen of Kringen. Door deze organisaties uw lidnummer te verstrekken geeft u toestemming om u als gastlid te registreren bij een andere organisatie dan uw Afdeling
 • gastlid bij een of meerdere andere Afdelingen is de meest voorkomende vorm. Vaak gaat het dan over deelname aan een activiteit bij een andere Afdeling. Maar het kan ook zijn dat u werkzaamheden voor deze Afdeling uitvoert, bijvoorbeeld een functie heeft
 • een Kring heeft geen eigen leden. Dit betekent dat de Kring alle leden die een functie vervullen als gastlid registreert. Voert een Kring activiteiten uit dan zal dat ook gebeuren op basis van een gastlidmaatschap
 • gegevens over uw deskundigheden en vaardigheden; er kan u gevraagd worden of u over deskundigheden of vaardigheden beschikt die van toepassing kunnen zijn binnen uw Afdeling. Als u bereid bent zich in te zetten voor uw organisatie dan kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan uw persoon

KBO Beek en Donk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging.

Wie legt de verplichte gegevens vast en wie mag deze gebruiken?

De verplichte gegevens worden vastgelegd door de bevoegd functionaris van de Afdeling waarbij u zich heeft aangemeld. Niemand anders dan deze bevoegde persoon kan deze gegevens wijzigen of aanvullen. Deze bevoegde persoon is door het bestuur van de Afdeling aangesteld in de functie van ledenadministrateur.

Deze gegevens mogen worden gebruikt door de Afdeling waarvan u lid bent en door KBO-Brabant.

Uw Afdeling en KBO-Brabant verstrekken nimmer uw gegevens aan derden.

Kan ik de gegevens inzien die van mij geregistreerd zijn?

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.

Kan ik gegevens van mij laten wijzigen in de ledenadministratie?

Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Het bestuur zal u schriftelijk laten weten of hij bereid is uw gegevens te wijzigen of niet. Het bestuur zal een duidelijke reden geven wanneer hij hiertoe niet bereid is.

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?

Gegevens die verplicht zijn voor het voeren van een correcte ledenadministratie of de afwikkeling daarvan kunnen door u niet verwijderd worden.

Hiertoe behoren niet de zogenoemde additionele gegevens zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, huwelijksdatum, bekwaamheden e.d. Het kan ook zijn dat tijdelijk gegevens van u zijn opgeslagen voor een activiteit waaraan u deelneemt. U moet hierbij denken een paspoortnummer voor deelname aan een buitenlandse reis, uw kenteken voor een beveiligde parkeerplaats. Uiteraard heeft u deze gegevens zelf verstrekt. Het bestuur is verplicht deze gegevens direct na het einde van de activiteit te verwijderen. Is dat niet gedaan dan heeft u het recht dit alsnog te laten doen.

Als u permanente of tijdelijke gegevens wilt laten verwijderen neemt u schriftelijk contact op met het bestuur en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het bestuur zal u dan laten weten of hij bereid is deze gegevens wel of niet te verwijderen. Is hij hiertoe niet bereid dan wordt daarvoor duidelijk een reden aangegeven.

Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot wijziging of verwijdering van mijn gegevens afwijst?

Het bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als hij niet bereid is tot aanpassing of verwijdering van uw gegevens. In ditzelfde schrijven wordt aangegeven welke mogelijkheden u daarna nog heeft.

De eerste mogelijkheid is dat u, binnen een bepaalde tijd, in bezwaar kunt gaan bij het Algemeen Bestuur. Daarvoor is een procedure opgesteld.

Wordt uw bezwaar afgewezen dan heeft u nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de beroepscommissie bescherming persoonsgegevens, ingesteld door KBO-Brabant. Deze commissie brengt een voor alle partijen bindend advies uit.

Daarnaast of daarna heeft u altijd de mogelijkheid gebruik te maken van het Burgerlijk Recht.

Waar worden gegevens van mij bewaard?

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is bewaard. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling. Er worden dan nog gegevens over naam, adres en woonplaats, de uitschrijfdatum en de reden van uitschrijving in een bestand van oud-leden opgenomen. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Privacyverklaring verkort

 

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO Beek en Donk de volgende privacyverklaring af.

KBO Beek en Donk houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in ’t Bedonkske en zijn zichtbaar op de website van de Afdeling.

 

Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

 

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO Beek en Donk verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

 

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

 

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Beek en Donk uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met Francien Vereijken S